Terug naar het forum

Skybeamer naast natuurgebied

Geplaatst: 1 januari 2010

Een groot restaurant heeft sinds enige tijd een skybeamer op het dak. Het bedrijf ligt in een gebied dat is aangewezen als ecologische hoofdstructuuur. Het riviertje langs het restaurant is een ecologische verbindingszone. Het IJsseluiterwaardengebied is grotendeels aangewezen als vogelrichtlijngebied. Biedt dit aanknopingspunten om als gemeente op te treden tegen deze skybeamer?

1 Reactie:

  1. Platform Lichthinder:

    Als de skybeamer in de nabijheid van de IJsseluiterwaarden staat opgesteld, zijn effecten op dit Vogelrichtlijngebied mogelijk. de Vogelrichtlijn schrijft voor dat er geen activiteiten in of nabij deze gebieden mogen plaatsvinden indien die significante gevolgen kunnen hebben voor dat gebied en/of de daarin voorkomende soorten die voorkomen in deze Europese richtlijn. Tenzijn er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang is verstoring dus niet toegestaan op grond van Europese regelgeving.
    Ik weet niet wat de afstand van de beamer tot het aangewezen Vogelrichtlijngebied is en weet ook niet in hoeverre dan sprake is van significnte gevolgen. Binnen de gemeente zal dat eerst juridisch moeten worden bekeken. Als dat het geval is kan eenieder volgens mij op grond van de Flora– en Faunawet bezwaar maken met betrekking tot soortbescherming. Indien het gebied op grond van de Vogelrichtlijn ook een gebiedsaanwijzing heeft gekregen (Special Protected Area), dan is bovendien het afwegingskader uit de Habitatrichtlijn voor wat betreft Ornithologische waarden van het gebied.
    Verder heeft de Ecologische Hoofdstructuur natuurlijk ook een beschermde status. De Vogelrichtlijn staat formeel gezien echter boven dit nationale kader. Voor bescherming van deze EHS is de Natuurbeschermingswet van toepassing. Het afwegingskader EHS gaat uit van een “nee, tenzij”-principe. Ook weer in verband met zwaarwegend maatschappelijk belang. Dat geldt ook voor activiteiten buiten deze gebieden maar met een uitwerking op die gebieden. Om deze reden wordt bijvoorbeeld snelwegverlichting door natuurgebieden slechts beperkt toegepast op grond van dit principe.
    Het lijkt me verstandig binnen de gemeente juridisch te bekijken wie precies bevoegd is voor deze wetten en wat de positie van de gemeente is in deze. Het lijkt me in ieder geval mogelijk dat de gemeente het bedrijf kan wijzen op deze regelgeving en eventuele consequenties daarvan. Waarschijnlijk dat dit voldoende reden geeft. Anders kan het bevoegd gezag van die wetten worden verzocht om handhaving van de wet, met evt. een rechtsgang als gevolg.

© 2002- Platform Lichthinder