Zeeuwse Statenfracties willen duisternis behouden

Geplaatst: 8 juli 2003
Thema: Wetgeving

Uit De Stem van 07.07.03:

Zeeland moet een duistere provincie blijven. Daarom dient het dagelijks provinciebestuur op korte termijn met een helder verlichtingsbeleid te komen. Dat moet recht doen aan natuur, milieu (energiebesparing en afval), veiligheid en de landelijke wet- en regelgeving voor openbare verlichting.

Een ruime meerderheid in Provinciale Staten nam hierover een motie aan van fractievoorzitter J. van Ginkel (ChristenUnie). Alleen VVD, Partij voor Zeeland en LPF waren tegen. “We hebben geen behoefte aan extra regels en een grotere milieudruk”, verwoordde G. van den Ouden-Zwart (VVD) de bezwaren. Van Ginkel wees erop dat de nadelige gevolgen van nachtelijke verlichting op natuur, landschap en mens inmiddels algemeen erkend worden. Ook valt overdadige verlichting in het buitengebied volgens hem ongunstig uit voor de verkeersveiligheid, omdat weggebruikers daardoor het gaspedaal extra intrappen.

Hij onderstreepte dat lichtvervuiling, net als lawaai en stank, een aanslag op het leefmilieu vormt. Bovendien wordt jaarlijks veel geld verspild aan ondoelmatige verlichting. “In Zeeland is er naar verhouding nog duisternis vergeleken met de omliggende provincies en dat kan beter zo blijven”, stelde het Statenlid. “Nachtelijk duister is een esthetisch waardevol bezit, dat niet zomaar mag worden opgeofferd.” Van Ginkel vond dat de provincie niet mee moet werken aan de bouw van kassen voor glastuinbouw met ‘assimilatiebelichting’, tenzij die volledig wordt afgeschermd tegen lichtuitstraling. Ook pleitte hij voor aanwijzing van gebieden waar het donker blijft, met name natuurgebieden en waardevolle landschappen.

Gedeputeerde T. Poppelaars (CDA, verkeer) gaf aan dat de provincie bij de openbare verlichting is begonnen met toepassing van zuinige lampen, die ’s nachts kunnen worden gedimd. Zijn collega H. van Waveren (CDA, ruimtelijke ordening) zei dat donker Zeeland aan de orde komt bij het opstellen van een beleid voor beeldkwaliteit. Hij verwachtte volgend jaar met voorstellen te kunnen komen.

© 2002- Platform Lichthinder