PvdA Zuid-Holland wil kassen verplicht afschermen

Geplaatst: 1 februari 2005
Thema: Glastuinbouw / Wetgeving

Van de site van de PvdA Zuid-Holland:

Om de lichtuitstoot door kassen aan banden te leggen, vindt de PvdA Zuid-Holland dat alle nieuw te bouwen kassen in Zuid-Holland volledig licht afgeschermd moeten zijn. De PvdA wil de landelijke regeling die in 2008 zal ingaan niet afwachten.

Op initiatief van de PvdA Zuid-Holland hebben de Provinciale Staten een motie aangenomen waarin wordt aangedrongen op het verplicht stellen van volledige lichtafscherming voor alle nieuw te bouwen kassen in Zuid-Holland. In weerwil van deze motie hebben de Gedeputeerde Staten besloten om zich aan te sluiten bij landelijke regels op dit vlak en hierover geen provinciale regels op te stellen. Daar deze beslissing niet in de lijn ligt van de motie die in september 2004 door de Provinciale Staten is ingediend, heeft de PvdA hierover vragen gesteld aan GS.

De PvdA fractie is van mening dat de beperking van lichthinder een bovenlokaal probleem is en dat de provincie derhalve mede verantwoordelijk is voor het oplossen van deze problematiek. Lichthinder beperkt zich namelijk niet tot de inwoners van de gemeente waarin de kassen zijn gevestigd, maar treft ook burgers buiten de gemeentegrenzen. Het oranje licht boven de kassen is zelfs op 10 kilometer afstand van de kassen goed zichtbaar.

De huidige afspraken tussen LTO Nederland en de Stichting Natuur en Milieu zijn volgens de PvdA niet hard genoeg om tot de gewenste vermindering van de lichthinder te komen. Deze opvatting wordt bevestigd door de kritische opmerkingen van Gedeputeerde van der Sar, dat het convenant te weinig urgentie uitstraalt. Bovendien constateert het college zelf dat het slecht gesteld is met de naleving van de bestaande regels in het Besluit Glastuinbouw t.a.v. lichtafscherming.

De PvdA-fractie vraagt GS dan ook om de motie alsnog uit te voeren. Hiervoor heeft GS verschillende instrumenten tot haar beschikking; een provinciale verordening, de Wet Ruimtelijke Ordening/ Regels voor Ruimte, aanpassing van de provinciale landschapsverordening en het stellen van voorwaarden bij uitgifte van gronden door het regionale grondbedrijf/ ontwikkelingsmaatschappij. De PvdA fractie wil dat GS hiermee actief aan de slag gaan.

© 2002- Platform Lichthinder