Nieuwe overeenkomst over kaslicht

Geplaatst: 3 november 2006
Thema: Glastuinbouw

Uit een gezamenlijk persbericht van Stichting Natuur en Milieu en LTO Glaskracht Natuur & Milieu:

Stichting Natuur en Milieu en LTO Glaskracht Nederland zijn het samen eens geworden over verdere beperking van lichthinder uit tuinbouwkassen. In 2014 schermen alle tuinders gedurende zes uur voor honderd procent het licht af. De afspraken zijn op 2 november 2006 gepresenteerd in de Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu.

Vanaf januari 2008 zullen alle kassen een donkerperiode van zes uur houden. Tuinders schermen dan het licht uit hun kassen voor 95 procent af, of zij gebruiken geen assimilatiebelichting (groeilicht). De donkerperiode in de maanden november t/m maart duurt van 18.00 uur tot 24.00 uur. In de maanden april, september en oktober duurt deze periode van 20.00 uur tot 02.00 uur. Na de donkerperiode wordt het scherm zoveel als mogelijk benut, echter dusdanig dat géén teelttechnische complicaties optreden. Hiertoe wordt een protocol opgesteld dat onder normale omstandigheden streeft naar een afscherming van 85 procent. Deze afspraken zullen opgenomen worden in het Besluit Glastuinbouw en krijgen hiermee een wettelijke status.

De afspraken zijn tot stand gekomen naar aanleiding van een Plan van Aanpak dat de glastuinbouwsector en Natuur en Milieu drie jaar geleden hebben opgesteld om de lichtemissie vanuit kassen terug te dringen. In dit plan kwamen zij overeen in 2008 95 procent van het licht af te gaan schermen van zonsondergang tot zonsopgang. Om na te gaan of dit haalbaar was, zijn er de afgelopen jaren twee onderzoeken uitgevoerd.

Doel van het eerste onderzoek was een model te ontwikkelen dat normstelling mogelijk zou maken. Uitgangsgedachte was dat er een relatie zou zijn tussen hinderbeleving van mensen en afstand tot de lichtbron. Dit bleek niet het geval te zijn. Daarom is nu afgesproken dat vanaf 2014 gedurende de donkerteperiode de schermen nagenoeg 100 procent van de lichtuitstoot wegnemen.

Het tweede onderzoek had tot doel vast te stellen wat de teelttechnische complicaties zijn van schermen in kassen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in de kas vooral een warmteprobleem ontstaat als er geschermd wordt. Om deze teelttechnische problemen te voorkomen, hebben de partijen besloten het oorspronkelijke plan aan te passen en na de zes uur donkerperiode het scherm zoveel mogelijk te benutten, echter dusdanig dat géén teelttechnische complicaties optreden.

Bedrijven die vanaf 2008 beginnen met belichten, installeren een 95 procent scherm. Dit geldt ook voor bedrijven die nu alleen in de nanacht belichten. Uitzondering hierop vormen de bestaande bedrijven die nu belichten maar geen scherm kunnen aanbrengen (poothoogte kleiner dan 3,5 meter, stegdoppel of isolerend kasdek) mogen ook alleen in de nanacht belichten maar dan zonder scherm. Alle overige bedrijven (nieuw en bestaand) sluiten het scherm tijdens de donkerteperiode (de nacht) zodat 95 procent afscherming bereikt wordt en in de nanacht zoveel mogelijk.

LTO Glaskracht Nederland en Natuur en Milieu voorzien in de nabije toekomst dat de problemen met schermen opgelost worden en hebben daarom de ambitie vastgelegd om in 2014 honderd procent te gaan schermen. In elk geval wordt in 2014 de donkerperiode van zes uur gehandhaafd, maar dan met nagenoeg honderd procent. Hoe er in de nanacht geschermd gaat worden, hangt af van de stand der techniek op dat moment.

2 Reacties:

  1. Piet:

    Ik zou eigenlijk willen weten hoe het zit met cyclische verlichting.

  2. Wim Schmidt:

    Wat bedoel je met je vraag over cyclische verlichtig. Is niet eigenlijk alle verlichting cyclisch: gaat aan als het donekr wordt en gaat uit als het dag wordt?

© 2002- Platform Lichthinder