Nieuw beleid voor landschap en natuur

Geplaatst: 2 februari 2014
Thema: Wetgeving

De komende jaren gaat het beleid op het gebied van landschap en natuur aardig op de schop. Ook duisternisbescherming speelt daarin een rol.

Huidige wetgeving en lichthinder

In Nederland is alles toegestaan tenzij het verboden is. Particulieren zijn vrij te verlichten wat ze willen; klagen kan helpen en als dat niet helpt kan je naar de rechter stappen die de hinder afweegt tegen de voordelen die de verlichter heeft van het licht. Dat geldt ook voor straatverlichting waar je last van hebt. De rechter heeft een aantal uitspraken gedaan en over het algemeen volgt hij, om te bepalen of er hinder is, de richtlijnen van de NSVV.

Voor bedrijven beperkt de wet milieubeheer de verlichting enigszins. De meeste bedrijven hebben niet meer een echte vergunning nodig, maar vallen onder het zogenaamde activiteitenbesluit. Er zijn veel verschillende zaken in het activiteitenbesluit geregeld. Over licht staat er in het algemeen niet veel. Onder het kopje zorgplicht staat dat een bedrijf moet:
– voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van lichthinder;
– het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag aangewezen gebieden.

In de toelichting wordt ook daar verwezen naar de NSVV-richtlijnen om te bepalen wat een aanvaardbaar niveau is. Er zijn nog nauwelijks gebieden aangewezen waar de duisternis beschermd is. De grote wateren zoals de Waddenzee vallen daaronder en de provincie Groningen heeft twee gebieden speciaal aangewezen. Maar de provincie heeft daar verder, in de uitvoeringsnota, geen handvaten aan gegeven wat dat betekent.

Een speciaal geval zijn de kassen die een aparte onderdeel zijn in de wet milieubeheer. Deze zijn aan redelijk strenge richtlijnen gebonden.

De NSVV lichthinder-richtlijnen

Er zijn door de Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde (NSVV) richtlijnen voor diverse vormen van verlichting uitgebracht. Daarin worden maximale waarden van de verlichting aangegeven wanneer licht als hinderlijk aangemerkt wordt. Deze zijn afgeleid van Europese richtlijnen en verschillen voor het gebied waar je je bevindt.

De waarden zijn best hoog: als je naar een lamp kijkt en moet gaan knijpen dan wordt dat als hinderlijk aangemerkt. De verschillende uitgaven zijn tussen 2003 en 2011 uitgebracht en zijn te koop bij de NSVV, voor bedragen tussen de 20 en 40 euro. Bestellen kan via info@nsvv.nl of tel. 0318-695394.

Natuurwet

Al twee jaar wordt er gesproken over een nieuwe natuurwet en die gaat er waarschijnlijk in 2014 komen. Staatssecretaris Bleker presenteerde eind 2011 een nieuw Wetsvoorstel Natuur. Dat was een integratie van een aantal wetten zoals de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet. Dit voorstel was voor de natuur desastreus en is als zodanig niet meer geldend.

In het regeerakkoord van het VVD-PvdA kabinet is opgenomen dat het wetsvoorstel via een nota van wijziging zal worden aangepast. Afgelopen jaar presenteerden PvdA, D66 en GroenLinks een eigen alternatief: de initiatiefnota ‘Mooi Nederland’. Binnenkort zal Staatssecretaris Dijksma de nota van wijzigingen aan de Tweede Kamer presenteren.

Vanuit de Natuurorganisaties zelf is enige weken geleden een eigen voorstel gepresenteerd: Een nieuwe wet natuurbescherming – Visiedocument van de Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties. In het totaal hebben 50 organisaties dit ondertekend, waaronder Platform Lichthinder.

De kern van het voorstel is:

 • De intrinsieke waarde van natuur is het uitgangspunt van de wet.
 • Voor alle planten en dieren geldt een basisbescherming en zorgplicht.
 • Aangezien veel soorten in Nederland het moeilijk hebben, moeten leefgebieden van bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd, in stand worden gehouden en hersteld.
 • Afschot vindt alleen nog plaats in het kader van schadebestrijding en populatiebeheer.
 • Het vergroten en verbinden van natuurgebieden wordt in de wet vastgelegd. Dit natuurnetwerk bestaat uit twee typen beschermde gebieden: natuurgebieden van internationaal belang en natuurgebieden van nationaal belang.
 • Typische Nederlandse landschappelijke waarden als rust, stilte en ruimte en duisternis moeten wettelijk worden beschermd.

Download het hele visiedocument.

Omgevingswet

Er is een ingewikkeldheid dat er niet alleen binnenkort een nieuwe natuur- of natuurbeschermingswet komt, maar dat het in de bedoeling ligt, dat deze onderdeel wordt van de zogenaamde omgevingswet. Ook dit is een wet die deze regeerperiode het licht moet zien.

Het is de bedoeling dat alle regelgeving, die onze leefomgeving betreft, daarin ondergebracht wordt, waaronder natuurwetgeving, maar ook de milieuwetgeving, geluidhinder, en nog vele andere: vuurwerk, Schiphol, broeikasgassen, etc. Deze nieuwe wetgeving wordt vooral gedreven door het doel om de regeldruk te verminderen. Het streven naar vermindering van de regeldruk vanuit de landelijke overheid kan zeer wel weer de goede bedoelingen van de natuurwet ondergraven.

Of de duisternis nog enige kans maakt in deze nieuwe ronde wetgeving staat te bezien. Platform Lichthinder houdt in ieder geval de stand van zaken bij en zal er over blijven berichten.

1 Reactie:

 1. Ster:

  Goh ben best benieuwd of er al meer bekend is hierover,woon in een dorpje en mijn nieuwe buren hebben zo’n industrielamp aan hun gevel hangen.
  Lijkt me ook niet geheel ongevaarlijk voor het verkeer.

© 2002- Platform Lichthinder