Terug naar het forum

Mogen kassen naast een natuurgebied?

Geplaatst: 1 januari 2010

Ik woon nabij een natuurgebied waar een grootschalig kassencomplex gepland staat. Ik vraag me af in hoeverre dit volgens de natuurbeschermingwetten gaat.

1 Reactie:

  1. Platform Lichthinder:

    De aanleg van een glastuinbouwgebied is pas m.e.r.-plichting indien het gaat om een gebied van tenminste 100 ha. Voor kleinere gebieden is slechts een vergunning voldoende waarop u bezwaar kunt maken. Aankondigingen van vergunningaanvraag staan in een plaatselijke/regionale krant. Is de bezwaarperiode verstreken en heeft u niet gereageerd, dan kunt u geen bezwaar meer maken.
    Indien de aanleg wel m.e.r.-plichtig is, dan is dat op grond van categorie C 11.3 van het ‘Besluit Milieu-Effectrapportage 1994′. Het bevoegd gezag (de gemeente) is niet verplicht voor het meest milieuvriendelijke alternatief te kiezen. Het MER is een hulpmiddel bij de besluitvorming en de uitkomsten zijn niet bindend. Wel moet de gemeente beargumenteren waarom afgeweken wordt van bepaalde alternatieven. Daarop kan weer bezwaar worden gemaakt zodra de vergunningaanvraag in behandeling wordt genomen.
    Indien het gebied binnen de begrenzingen van de Vogel– of Habitatrichtlijn (vastgesteld door de EU) valt, kunt u op grond daarvan bezwaar maken bij de provincie. Beroepmogelijkheden zijn er bij de Raad van State. Volgens deze richtlijn mogen er geen economische ontwikkelingen plaatsvinden in de nabijheid van natuurgebieden.

© 2002- Platform Lichthinder