Meer licht, meer verkeersslachtoffers

Geplaatst: 12 maart 2003
Thema: Verkeersveiligheid

Verkeerskunde, het vaktijdschrift over verkeer en vervoer, bericht over een onderzoek naar de kosten en baten van verschillende investeringen in de veiligheid van weggebruikers. Het opvoeren van het verlichtingsniveau op snelwegen bleek niet te leiden tot meer veiligheid, sterker, het aantal verkeersongevallen nam toe. Uit Verkeerskunde:

Extra verlichting heeft soms een negatieve invloed op de verkeersveiligheid. In een rendementsvergelijking in Gelderland tussen zes soorten veiligheidsmaatregelen scoorde ‘verlichting’ het allerslechtst. Deze duurste maatregel leverde alleen maar extra verkeersslachtoffers op. Omgekeerd kwamen de goedkope plateaus (binnen de bebouwde kom) als beste maatregel uit de bus.

Nadat op 14,2 km provinciale weg lichtmasten waren geplaatst, steeg het aantal nachtelijke ongevallen (tussen 24.00 en 06.00 uur) met gemiddeld 57 procent in de twee jaar na de maatregel ten opzichte van de drie jaar voordien. Over het hele etmaal gemeten was de stijging 18 procent. Alleen overdag was de stijging 7 procent. Onderzoeker Peter van der Dussen die op de rendementsvergelijking aan de NHTV Internationale Hogeschool in Breda afstudeerde, veronderstelt dat er bij extra verlichting harder wordt gereden. Getoetst is dit overigens niet. Wel werd eerder een dergelijk verband door Rijkswaterstaat vastgesteld in een voor/na-studie op de A12.

In zijn onderzoek analyseert Van der Dussen de ongevalscijfers op 82 Gelderse locaties waar de afgelopen jaren uiteenlopende veiligheidsmaatregelen werden getroffen. Behalve extra verlichting en plateaus waren dat linksafvakken, rotondes, middengeleiders en verkeersregelinstallaties. De kosten van deze maatregelen werden afgezet tegen hun veiligheidsrendement. Bij dit laatste rekent Van der Dussen met gewogen ongevallen. Letsels en ongevallen met dodelijke afloop tellen daarbij wegens hun hoge maatschappelijke kosten vijf keer zwaarder dan overige ongevallen. Bovendien corrigeerde de onderzoeker voor wisselingen in de verkeersintensiteit in de voor- en naperiode.

Zonneklaar is dat de maatregel ‘verlichting’ in het Gelderse onderzoek in de rendementsvergelijking absoluut geen ‘waar voor z’n geld’ leverde. Terwijl er per 100 meter 55 000 euro voor moest worden neergeteld, leidde dit tot een stijging van het aantal gewogen ongevallen met 0,4 per jaar.

Bron: www.verkeerskunde.nl

© 2002- Platform Lichthinder