Extra beperking lichtuitstoot glastuinbouw bij Waddenzee

Geplaatst: 9 januari 2006
Thema: Glastuinbouw

Van de website van Op Goede Grond:

De glastuinbouw in de kustgebieden grenzend aan de Waddenzee zal niet ontkomen aan een extra beperking van de lichtuitstoot. In de nieuwe Planologische Kernbeslissing (PKB) Waddenzee wordt de duisternis als uniek kenmerk beschermd. Dat is te lezen in een brief aan de Tweede Kamer van de minister van VROM Sybilla Dekker in antwoord op kamervragen.

Joop Atsma (CDA) maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de glastuinbouw van sommige bepalingen in de nieuwe PKB Waddenzee. Op 28 november heeft hij dan ook samen met de kamerleden Mastwijk en Van Lith o.a. deze vraag aan het kabinet gesteld: Wat zijn de gevolgen voor de glastuinbouw in het Waddengebied in Fryslan, Groningen en Noord-Holland van de in deze concept-PKB opgenomen voorwaarde dat het op en bij het wad ’s nachts donker moet zijn? (…)

Het antwoord van de minister hierop luidt: Glastuinbouw blijft ook in het waddengebied mogelijk. Het kabinet zet zich in om verstoring van de nachtelijke duisternis door grootschalige lichthinder in het waddengebied van bijvoorbeeld kassencomplexen te reduceren (…) Duisternis is als één van de te beschermen en te behouden kenmerken voor de duurzame instandhouding en ontwikkeling van de Waddenzee in de concept pkb benoemd. Dit betekent dat dit kenmerk verankerd dient te worden via planologische doorwerking van het pkb-beleid en bij vergunningverlening voor projecten in de Waddenzee en via de externe werking daarbuiten. (…)

De kamerleden hebben ook gevraagd in hoeverre met de nieuwe PKB wordt aangesloten bij het convenant dat LTO Nederland en de Stichting Natuur en Milieu hebben afgesloten over afscherming van lichtuitstoot naar boven. Dekker antwoordt hierop dat onderdelen van dit convenant in de toekomst in het Besluit Glastuinbouw zouden kunnen worden opgenomen.

In dit convenant, het Plan van Aanpak Lichthinder Glastuinbouw, is ook gesteld dat er gebieden zijn waar de belangen van de natuur prevaleren. (…) De beide organisaties menen dat in deze gebieden de toepassing van groeilicht niet gewenst is, tenzij dit voor 100% is afgeschermd. Dat gevoegd bij het hierboven aangehaalde voornemen van de minister het kenmerk duisternis te verankeren via planologische doorwerking van het pkb-beleid en bij vergunningverlening voor projecten in de Waddenzee en via de externe werking daarbuiten, doet bij ons de overtuiging postvatten dat glastuinbouw weliswaar mogelijk blijft in het Waddengebied, maar dan wel in totaal afgeschermde kassen.

© 2002- Platform Lichthinder